Kjære kunde

Grunna korona pandemien som herjar i landet vårt er bestillingskalenderen vår stengt inn til vidare.

 

Er det eigentleg naudsynt å reingjere ventilasjonsanlegget?


Ja så absolutt. Eit ventilasjonsanlegg som ikkje er reingjort fungerer ikkje optimalt og du vil over tid få eit dårleg og usunt inneklima med blandt anna for høgt innahald av CO2 i innelufta. Utan tilstrekkeleg ventilasjon vil heller ikkje fuktigheit frå menneske, klede, dusjing o.l. blir transportert vekk og mest sannsynleg påfører ein då bygningen dyre og vanskelege skader som fylgje av fukt og mugg. Det er og ein del energimessige fordelar med å reingjere ventilasjonsanlegget. -Reine kanalar gjev lågare trykkfall, mindre energiforbruk og dermed lågare straumkostnadar. -Reine kanalar gjev mindre grobotn for muggsopp og bakteriar. -Rein varmevekslar nyttar varmen frå avtrekkslufta betre og gjev deg lågare oppvarmingskostnadar. -Regelmessig skifte av filter aukar tida mellom kvar gong anlegget treng innvendes reingjering.
Kva skjer om eg ikkje skiftar filter?


Filtera i ventilasjonsanlegget vil før eller seinare bli metta av forureining. Til slutt vil dei begynne å avgje allergener og tungmetall frå svevestøv som i verste fall kan føre til plager for dei som bur i huset.
Kor ofte må eg reingjere ventilasjonsanlegget?


Reingjeringsintervalla er rettleiande då nokre bustadar er meir påverka av forureining enn andre. Bur du i eit bymiljø bør du for eksempel skifte filter oftare. På generelt grunnlag tilrår me fylgjande intervall: -Kvart år: Skifte filter og reingjere filterinnsats, reingjere avsugsventilar, sjekke innsug/avkast samt generell kontroll av aggregat. -Kvart tredje år: Reingjere varmevekslar og vifter. -Kvart femte år: Reingjere avtrekkskanalar. -Kvart tiende år: Reingjere tilluftkanalar.
Kan eg reingjere ventilasjonsanlegget mitt sjølve?


Det kan du. Skifte filter, reingjere ventilar, sjekke innsug/avkast, samt reingjere vifter og varmevekslar kan du godt gjere sjølv om du vil. Sjølve kanalanlegget krev litt meir utstyr enn dei fleste har i hus og bør øvelatast til leverandør eller ein serviceentreprenør.
Vert det masse støv i huset når kanalane blir rensa?


Nei. Før me startar med kanalrensing set me på ei kraftig avsugsvifte som lagar undertrykk i heile kanalsystemet. Alt støv og anna som børsten losnar frå kanalen blir sugd inn i ein filterpose.
Kvifor er det naudsynt å regulere inn ventilasjonsanlegget?


Frå anlegget var nytt vart det mest sannsynleg regulert inn ved hjelp av ei teoretisk utrekning. For at denne skal stemme krev det at alle faktorar som er lagt inn i berekninga stemmer 100% med verkelegheita. Me veit alle at det er sjeldan teori og praksis stemmer heilt overeins. I tillegg er det fort gjort at nokon har skrudd på ventilane eller at dei har blitt byta om under reingjering. Eit anlegg som er feil innregulert vil lage unødig støy, levere feil mengde luft og ein kan risikere at rom som skal ha undertrykk, slik som bad, i staden har overtrykk.
Kva med eit heilt nytt hus?


Ventilasjonsanlegget i eit nytt hus bør regulerast inn ved hjelp av luftmålingar, ikkje berre med teoretiske utrekningar slik som er mest vanleg. Det kan og vere ein god ide å få inspisert alle kanalar innvendig når huset er nytt for å sikre at alle kanalar faktisk er kopla til, festa skikkeleg og at det ikkje ligg støv og skit igjen etter bygginga.

Motta tilbod og nyheiter først
 

Alle våre prisar inkluderer køyring til og frå kunde innanfor Bømlo Kommune. Grunna kapasitetsproblem tek me normalt ikkje oppdrag utanfor Bømlo.

Høver godt etter 5 års driftstid. Reingjering ventilar - Rens av avtrekkskanalar - Innvendes kamerainspeksjon

Kr 2.145,-

Høver godt etter 10 års driftstid. Reingjering ventilar - Rens av avtrekkskanalar - Rens av tilluftkanalar - Innvendes kamerainspeksjon - Luftmengdemåling / Innregulering

Kr 2.790,-

Reingjering ventilar - Rens av avtrekkskanalar - Rens av tilluftkanalar - Innvendig kamerainspeksjon - Reingjering varmevekslar - Reingjering vifter - Innregulering luftmengde

Kr 3.790,-

Cleanvent BALANSE

Høver godt for nye anlegg. Innvendes kamerainspeksjon samt luftmengdemåling / Innregulering.

Kr 1.595,-

Please reload

 
Send oss ei melding
 

I bustaden din er inneklimaet ein viktig faktor for å kunna trivast. Inneklima kan høyrast komplisert ut men tek du godt vare på ventilasjonsanlegget ditt og elles fylgjer gode råd kan du vere trygg på at du har eit godt inneklima.

Husk på at det er sjeldan folk og fe vert sjuke av frisk luft.

Vår målsetjing er at du som kunde skal vere 100% nøgd med det arbeidet me har utført. Difor samarbeidar me tett med både kundar og leverandørar for å tilpassa våre tenester til marknaden. 

Me har full forståing for at ikkje alle synest at støvbelegg, CO2 nivå, fukt og temperatur er kjempespennande, men me håpar at me gjennom nettsida og kundebesøk får formidla det som er naudsynt for kunden, nemleg at ventilasjonsanlegget må vedlikehaldast for at inneklimaet skal bevarast på eit sunt og helsemessig godt nivå. Spesielt i nyare bustader er dette særs viktig.

Me tok tidlegare kundar frå heile Sunnhordland, men for å sikre tilstrekkeleg kapasitet har me valt å redusere vårt arbeidsområde til kun Bømlo.

 

Bur du utanfor Bømlo og har problem med å skaffe kvalifisert hjelp til reingjering av anlegget ditt ber me deg ta kontakt så vil me hjelpe deg så godt som råd er.

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon